Kwaliteitsstatuut

Kwaliteitsstatuut
17 maart 2021 No Comments Geen categorie admin

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden
Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar
te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.
I. Algemene informatie

 1. Gegevens ggz-aanbieder
  Naam regiebehandelaar: Louis Zantema
  BIG-registraties: 79921961925
  AGB-code persoonlijk: 94016391
  Praktijk informatie 1
  Naam praktijk: Pijnpraktijk Leeuwarden
  E-mailadres: m.vdwindt@spectrumleeuwarden.nl
  KvK nummer: 01181433
  Website
  AGB-code praktijk: 94065947
 2. Werkzaam in:
  de generalistische basis-ggz
 3. Beschrijving aandachtsgebieden/zorgaanbod
  Patiënten kunnen met de volgende problematiek in mijn praktijk terecht (zoals aandachtsgebieden,
  type klachten, behandelvorm):
  3a. Beschrijf in maximaal 10 zinnen de algemene visie/werkwijze van uw praktijk en hoe uw
  patiëntenpopulatie eruit ziet. Bijvoorbeeld: Op welke problematiek/doelgroep richt uw praktijk
  zich, betrekt u familie/omgeving in de behandeling, past u eHealth(toepassingen) toe, etc).:
  Pijnpraktijk Leeuwarden richt zich volledig op het aanbieden van een multi-disciplinaire
  samenwerking in de behandeling van Chronische Pijnklachten. De behandelfocus ligt op Chronisch
  Primaire Pijn (ICD-11) waarbij psychologische factoren geacht worden de belangrijkste
  (instandhoudende) factor van de Chronische Pijnklacht te zijn. Patienten krijgen een evidence-based
  behandelaanbod waarbij enkele behandelonderdelen gestandaardiseerd worden aangeboden in lijn
  met de zorgstandaard Chronische Pijn, te weten Pijn Educatie en Pijn Management vaardigheden. De
  pijn management vaardigheden zijn gebaseerd op behandelmodellen volgens de Cognitieve
  Gedragstherapie, Acceptance and Commitment Therapie en Mindfulness Based Cognitieve Therapie.
  Aanvullend kunnen patienten op basis van de intake naar inzicht van de hoofdbehandelaar
  behandeling ontvangen voor psychische klachten die samenhangen met de pijnklacht, zoals
  bijvoorbeeld EMDR voor post-traumatische stress.
  3b. Patiënten met de volgende hoofddiagnose(s) kunnen in mijn praktijk terecht:
  Depressie
  Angst
  Restgroep diagnoses
  Psychische stoornissen door een somatische aandoening
  Somatoforme stoornissen
 4. Samenstelling van de praktijk
  Aan mijn praktijk zijn de volgende zorgverlenende medewerkers verbonden:
  Regiebehandelaar1
  Naam: Louis Zantema
  BIG-registratienummer: 79921961925
 5. Professioneel netwerk
  5a. Ik maak gebruik van een professioneel netwerk waaronder:
  Huisartsenpraktijk(en)
  Collegapsychologen en -psychotherapeuten
  Verpleegkundig specialisten
  ggz-instellingen
  Zorggroep(en)
  5b. Ik werk in mijn professioneel netwerk het meest, frequent, samen met (naam/namen en indien
  van toepassing BIG-registratie(s)):
  Lisanne Tilma
  Martijn van der Windt
  Aad van der Windt
  5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele netwerk, tenzij de patiënt
  daarvoor geen toestemming geeft:
  Pijnpraktijk Leeuwarden heeft de opvatting dat multidisciplinaire zorg van belang is bij Chronisch
  Primaire Pijn. In de meeste gevallen zal de GZ-Psycholoog samenwerken in behandeltrajecten met de
  psychosomatisch fysiotherapeut, en waar nodig expertise van collega’s inschakelen (voeding,
  ontspanning, stressregulatie, psychiatrie, medisch onderzoek). Er zijn goede connecties met zowel
  medisch specialisten in de regio, huisartsen en paramedici die zich bezig houden en/of verwijzen
  voor Chronisch Primaire Pijnproblematiek.
  5d. Patiënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf,
  huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst):
  De praktijk is gedurende de avond, nacht en weekend niet bereikbaar, tenzij daarover afspraken
  worden gemaakt met de betreffende patiënt. In de aanmeldingscriteria wordt een inschatting van de
  ernst van de psychiatrische comorbiditeit gemaakt en worden patiënten waarbij een crisissituatie
  actief of aanstaande lijkt terugverwezen naar de huisarts. Indien onverhoopt zich toch een
  crisissituatie voordoet, wordt patiënt naar de huisarts verwezen en is de praktijk bereikbaar om de
  informatie die nodig geacht wordt door de huisarts te leveren.
  5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?
  Nee, omdat: binnen de behandelpopulatie het risico op crisis als zeer laag ingeschat wordt.
 6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg
  Heeft u een contract met de zorgverzekeraar?
  Nee
 7. Behandeltarieven:
  Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
  Ik heb het tarief overig (zorg)product voor niet-verzekerde zorg het OZP-tarief gepubliceerd op mijn
  website of in mijn praktijk.
  Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
  Ik hanteer voorwaarden en een tarief voor no-show: gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
  De behandeltarieven, OZP-tarief en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief zijn hier te
  vinden:
  Ik upload het document/de documenten met de behandeltarieven, no-show voorwaarden en noshow tarief op : www.ggzkwaliteitsstatuut.nl
 8. Kwaliteitswaarborg
  Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of
  branche/beroepsvereniging(aanvinken wat van toepassing is:
  Intervisie
  Bij- en nascholing
  Registratie-eisen van specifieke behandelvaardigheden
  De beroepscode van mijn beroepsvereniging
  Ik upload het document met bewijsvoering van de basiskwaliteitseisen van mijn beroepsgroep op
  www.ggzkwaliteitsstatuut.nl
 9. Klachten- en geschillenregeling
  Mijn patiënten kunnen met klachten en geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij mij of
  bij (naam en contactgegevens klachtenfunctionaris):
  Martijn van der Windt, m.vdwindt@spectrumleeuwarden.nl, 0582157111
  Ik upload het document met de klachtenregeling op:
  www.ggzkwaliteitsstatuut.nl
 10. Regeling bij vakantie en calamiteiten
  10a. Patiënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij
  Naam vervangend behandelaar:
  Lisanne Tilma
  10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval mijn praktijk plotseling sluit wegens
  overlijden of andere calamiteiten:
  Ja
  II. Het behandelproces – het traject dat de patiënt in mijn praktijk
  doorloopt
 11. Wachttijd voor intake en behandeling
  Patiënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of document
  (en kunnen deze telefonisch opvragen). De informatie is gerangschikt naar generalistische basis-ggz
  en/of gespecialiseerde ggz.
  Upload van uw document met wachttijden voor intake en behandeling op
  www.ggzkwaliteitsstatuut.nl
 12. Aanmelding en intake
  12a. De aanmeldprocedure is in mijn praktijk als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de
  telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt):
  Het algemene nummer van Pijnpraktijk Leeuwarden is bereikbaar voor vragen en informatie voor
  zowel patiënten als verwijzers, op werkdagen tussen 9.00 – 15.00 bereikbaar. Verwijzing geschiedt via
  zorgdomein. GZ-Psycholoog en Psychosomatisch Fysiotherapeut doen de intake. Communicatie
  verloopt via het EPD, waar patiënten toegang hebben tot digitale communicatie met de behandelaar.
  12b. Ik verwijs de patiënt terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien
  mijn praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt (zoals een ander
  werkterrein of een behandelaar met een andere specifieke deskundigheid):
  Ja
 13. Diagnostiek
  13a. De diagnose voor de behandeling wordt in mijn praktijk gesteld door
  Naam: Louis Zantema
  Generalistische basis ggz:
  Kwalificatie Omschrijving
  9406 gz-psycholoog
  Gespecialiseerde ggz:
  Geen
  13b. Zijn er andere betrokkenen bij het diagnostisch proces, zo ja in welke rol?:
  Lisanne Tilma, psychosomatisch fysiotherapeut
 14. Behandeling
  14a. Het behandelplan wordt in mijn praktijk in samenspraak met de patiënt opgesteld door
  Naam: Louis Zantema
  Generalistische basis ggz:
  Kwalificatie Omschrijving
  9406 gz-psycholoog
  Gespecialiseerde ggz:
  Geen
  14b. Het aanspreekpunt voor de patiënt tijdens de behandeling is
  Naam: Louis Zantema
  Generalistische basis ggz:
  Kwalificatie Omschrijving
  9406 gz-psycholoog
  Gespecialiseerde ggz:
  Geen
  14c. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de
  behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt):
  Ja
  14d. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuur ik een afschrift van het behandelplan of
  een samenvatting hiervan als brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de patiënt
  daarvoor geen toestemming geeft:
  Ja
  14e. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt en –indien van toepassing en met
  toestemming van de patiënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als
  volgt:
  Via rapportage in het EPD, toegankelijk voor patiënt.
  14f. De voortgang van de behandeling wordt in mijn praktijk als volgt gemonitord (zoals
  voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):
  Voortgangsgesprekken, voortgang meetbare doelstellingen, vragenlijsten/ROM, evaluatie
  momenten.
  14g. Ik evalueer periodiek en tijdig met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de voortgang,
  doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor:
  Bij iedere afspraak wordt de voortgang van de behandeling en gestelde doelen besproken. Begin en
  eind van de behandeling worden vragenlijsten afgenomen via het EPD. Bij toepassing van E-health
  wordt ROM toegepast.
  14h. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten op de volgende manier:
  VAS Schaal tevredenheid met behandeling per maand afgenomen tijdens een afspraak.
 15. Afsluiting/nazorg
  15a. Ik bespreek met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en
  de mogelijke vervolgstappen:
  Ja
  15b. De verwijzer wordt hiervan in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt
  hiertegen bezwaar maakt:
  Ja
  15c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik
  informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde
  resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt hier bezwaar tegen maakt:
  Ja
 16. Omgang met patientgegevens
  16a. Ik vraag om toestemming van de patient bij het delen van gegevens met niet bij de
  behandeling betrokken professionals:
  Ja
  16b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe
  geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en
  huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld),
  het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij
  materiële controle):
  Ja
  16c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn
  zorgverzekeraar/DIS:
  Ja
  III. Ondertekening
  Naam: Louis Zantema
  Plaats: Leeuwarden
  Datum: 27-01-2021
  Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening,
  handel conform het model kwaliteitsstatuut en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar
  waarheid heb ingevuld:
  Ja
Over de auteur

Leave a reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *